Podmínky použití

Veškeré fotografie a videa přístupné na těchto stránkách (https://press.hyundai.cz) jsou předmětem duševního vlastnictví společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o., nebo osob s touto společností propojených („oprávněné osoby“), a mohou být využity výhradně pro účely zákonné zpravodajské licence za podmínek stanovených v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, či pro jinou obdobnou publicistickou činnost. Jejich užití pro jiné účely, zejména jakékoli účely komerční, bez předchozího písemného souhlasu oprávněných osob, je přísně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu jsou oprávněné osoby připraveny vůči porušiteli uplatnit svá práva dle platných právních předpisů.