Warunki korzystania

Artykuł 1 Korzystanie z wszelkich treści

Wszystkie treści (teczki prasowe (PR kits), filmy wideo, muzyka, zdjęcia, raporty prasowe itp.), które będą dostępne do pobrania na tej stronie internetowej, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. Treści te mogą być wykorzystywane do nadawania, rozpowszechniania i prezentowania w miejscach publicznych na całym świecie za pośrednictwem Internetu, mediów drukowanych lub innych kanałów dystrybucji z wyjątkiem telewizji, radia lub radia internetowego. Wykorzystanie do celów redakcyjnych należy odróżnić od celów komercyjnych (reklamowych i/lub promocyjnych). Dlatego też komercyjne wykorzystanie wszelkich treści jest surowo zabronione, w szczególności, ale nie wyłącznie w celu ich pobierania, sprzedaży, przekazywania lub przetwarzania.

Artykuł 2 Prawa autorskie

Hyundai Motor Poland ("HMP") oraz Hyundai Motor Europe GmbH ("HME") zapewniają posiadanie praw autorskich lub praw użytkowania odnośnie wszystkich treści dostępnych na tej stronie internetowej. Prawa użytkowania są przekazywane do HME przez odpowiedniego autora i nie są ograniczone czasowo. HMP oraz HME zapewniają, że prawo użytkowania obejmuje również użytkowanie zgodnie z artykułem 1. Kasowanie lub usuwanie jakichkolwiek uwag odnoszących się do autora, właściciela praw autorskich lub właściciela własności intelektualnej jest surowo zabronione. Wszelkie logo lub znaki towarowe umieszczone na zdjęciach lub pokazane w filmach wideo nie powinny być wykorzystywane w innym kontekście. Te logo lub znaki towarowe są wyłączną własnością Hyundai Motor Company. Wraz z pobraniem treści użytkownik potwierdza, że nie będzie udzielana żadna sublicencja na zawartość, logo i/lub znaki towarowe.

Artykuł 3 Odpowiedzialność

HMP i HME wyłączają swoją własną odpowiedzialność w zakresie dozwolonym odpowiednio przez prawo polskie lub niemieckie. HME nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub awarię strony internetowej. HME nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zainfekowaną wirusami ani za żadne inne wady. HME nie ponosi również odpowiedzialności za dokładność, aktualność lub kompletność treści lub za to, że spełniają one oczekiwania użytkownika.
Każda ze stron ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażącym niedbalstwem, jak również za szkody wynikające z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. W przypadku zwykłego lub nieznacznego zaniedbania, każda ze stron ponosi odpowiedzialność jedynie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. W zakresie dozwolonym przez prawo: (i) żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za brak sukcesu handlowego, utracone zyski i pośrednie szkody oraz (ii) odpowiedzialność zgodnie z powyższymi klauzulami jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.
Roszczenia odszkodowawcze podlegają przedawnieniu dwa lata po upływie roku, w którym dane roszczenie powstało i strona poszkodowana dowiedziała się o okolicznościach powodujących powstanie roszczenia i osobie winowajcy, lub mogłaby się o tym dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa, o ile nie uzgodniono krótszego terminu lub o ile inne terminy nie wynikają z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Artykuł 4 Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwalnia HMP i HME, ich pracowników i zastępców z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, wydatki, w tym wszelkie koszty obsługi prawnej (pozasądowej i sądowej), które wynikają z korzystania z treści dostępnych na stronie internetowej lub z niezgodnego z prawem korzystania z niniejszych warunków użytkowania.

Artykuł 5 Pozostałe postanowienia

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec w odniesieniu do obowiązków HME oraz prawu Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do obowiązków HMP, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają innej jurysdykcji.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne lub nieważne, lub jeżeli zawiera lukę, nie ma to wpływu na ważność pozostałych warunków. Strony są zobowiązane zastąpić każde nieważne lub nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które jest najbliższe temu, co strony zamierzały osiągnąć w odniesieniu do celu nieważnego lub nieważnego postanowienia.

Wszelkie inne umowy pomiędzy użytkownikiem a HME lub HMP w zakresie uregulawanym niniejszymi warunkami korzystania zostaną nimi zastąpione. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania muszą być dokonywane w formie pisemnej.