DownloadAnicka Yi, Photo: David Heald
DownloadAnicka Yi, Biologizing The Machine (tentacular trouble), 2019. Photo: Renato Ghiazza